TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İPEKYOL GİYİM SAN. PAZ. VE TİC. A.Ş. (“İpekyol, Twist, Machka veya hep birlikte İpekyol”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.


Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


Süreç içerisinde, kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde tarafınıza ticari elektronik ileti (elektronik posta, SMS) gönderilmesi amacıyla işlenecektir. 


1-İşlenen Kişisel Veriler


Kimlik: Ad, Soyad


İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres


Pazarlama: Çerez kayıtları, Pazarlama - Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon


2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz aşağıda işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir:


Ad, Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres, Alışveriş geçmişi bilgileri:


Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla Bilgi Verilmesi

Satış/Satış Sonrası Hizmetlerinin Yürütülmesi

Çerez kayıtları, Pazarlama - Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon bilgileri:


Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz,  İpekyol, Twist ve Machka web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden veya mağazalarımızda işlem esnasında beyanlarınıza göre toplanmaktadır.


Süreç içerisinde işlenen tüm kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilmiş bulunan “ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.


4-Kişisel Verilerin Aktarılması


Ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve adres kişisel verileriniz ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayanılarak;


-        Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile


-        Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışında mukim tedarikçilerimizle,


Çerez kayıtları, Pazarlama - Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon bilgileriniz ise;


-        Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında mukim tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir. 


5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları,


Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle İpekyol’a iletmeniz durumunda İpekyol talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde İpekyol tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.


Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;


Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla İpekyol’un Bomonti Kazım Orbay caddesi no:35 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, ipekyolgiyimas@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.


İpekyol’un cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;


Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


İpekyol’a ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.


İlgili kişiler/üyeler bu husustaki ret bildirimini, İpekyol, Twist ve Machka mağazalarından veya yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.


İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).